Józef Kajfosz: Seria: „Jak powiada Pismo”
Miłosierdzie i przebaczenie


Bóg jest Bogiem miłosiernym i pełnym litości. Taki jest Jego charakter, objawiony w Piśmie Świętym i w osobie Jezusa Chrystusa.

 1.   Ps 103: 8   Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci [patrz także w. 10–12]
 2.   Mi 7: 18   Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa
 3.   Jk 5: 11   wielce miłosierny i litościwy jest Pan

Przesłanie ewangelii to nie zwiastowanie pełne zarzutów, pretensji, oskarżeń i potępienia, lecz radosna wieść o ułaskawieniu, przebaczeniu i wyzwoleniu z więzów i niewoli.

 1.   Jr 31: 34   Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę
 2.   Iz 61: 1–2   Duch Wszechmogącego, Pana nade mną… abym ogłosił jeńcom wyzwolenie… abym ogłosił rok łaski Pana
 3.   Łk 4: 18   Duch Pański nade mną… abym uciśnionych wypuścił na wolność
 4.   Dz 13: 38   Niechże więc będzie wam wiadomo… że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów
 5.   Gal 5: 1   Chrystus wyzwolił nas , abyśmy w tej wolności żyli
 6.   Kol 2: 14   Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go , przybiwszy go do krzyża
 7.   Gal 5: 13   Bo wy do wolności powołani zostaliście , bracia

Pragnieniem i nakazem Bożym względem człowieka jest to, aby był on Jego naśladowcą. Między innymi także w okazywaniu miłosierdzia i przebaczaniu. Postępowanie takie dowodzi, że należymy do Boga.

 1.   Mt 5: 44   Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują
 2.   12   Mt 5: 48   Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest
 3.   1Pt 3: 8   Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni , pokorni
 4.   Ef 4: 32   Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie
 5.   Kol 5: 13   Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem Jak Chrystus odpuścił wam , tak i wy
 6.   1Pt 2: 23   On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi
 7.   Łk 6: 36   Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Boże standardy w tym zakresie są bez porównania wyższe od powszechnie stosowanych przez ludzi.

 1.   Mt 18: 21–22   Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy
 2.   Prz 20: 22   Nie powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On cię wspomoże
 3.   Prz 24: 19   Nie obruszaj się na złoczyńców i nie unoś się z powodu bezbożnych
 4.   Prz 24: 29   Nie mów: jak on postępuje ze mną, tak ja z nim postąpię
 5.   Rz 12: 17   Nikomu złem za złe nie oddawajcie
 6.   1Ts 5: 15   Baczcie, aby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim
 7.   Rz 12: 19   Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu

Z poleceniami tymi wiążą się wspaniałe obietnice o ogromnym znaczeniu, Bóg bowiem zapewnia, iż będzie wobec nas stosował to samo, co my stosujemy wobec naszych bliźnich.

 1.   Mt 5: 7   Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
 2.   Mt 6: 14   Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski
 3.   Mk 11: 25   A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz odpuścił wam wasze przewinienia
 4.   Łk 6: 37   I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia
 5.   Łk 11: 14   I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu
 6.   1Pt 3: 9   Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo
 7.   Mt 5: 9   Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani
 8.   Jk 3: 18   A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią

To „odwzajemnianie się” przez Boga działa niestety nie zawsze na naszą korzyść. Niezaprzeczalną prawdą jest bowiem także i to, że jeśli odmawiamy innym miłosierdzia i przebaczenia, Bóg odmówi ich także i nam. Pismo Święte wypowiada się w tej kwestii bardzo wyraźnie.

 1.   Mt 6: 12   I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom
 2.   Mt 6: 15   A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych
 3.   Mk 11: 26   Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych
 4.   Mt 7: 1–2   Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą
 5.   Łk 6: 38   albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą
 6.   Rz 2: 1   Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, samego siebie potępiasz
 7.   Rz 2: 3   Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?
 8.   1Ko 4: 5   Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan
 9.   Jk 4: 12   Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?
 10.   Rz 14: 4   Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy
 11.   Jk 2: 12   Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności
 12.   Jk 2: 13   Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia

Aż trudno uwierzyć, że mogliśmy to robić przez długie lata i nie widzieć w tym nic złego, a nawet uważać, że to się Bogu podoba. Okazuje się, że bardzo często przyczyną naszych negatywnych osądów jest nasza ślepota. Widzimy źle, ponieważ sami jesteśmy złymi. Po prostu jesteśmy w błędzie i nasze zarzuty są niesłuszne, a wina leży po naszej stronie.

 1.   Mt 7: 3   A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?
 2.   Mt 7: 5   Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego
 3.   Łk 6: 42   Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego

Ale nawet choćby zarzuty były jak najbardziej słuszne, interes Królestwa Bożego wymaga powstrzymania się od sądu, a okazywania miłosierdzia i przebaczenia, zaś zajmowanie takiej postawy sprowadza błogosławieństwo.

 1.   Łk 23: 34   A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią
 2.   Dz 7: 59–60   I kamienowali Szczepana, który się modlił… A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego
 3.   1Ko 4: 12–13   spotwarzają nas, my błogosławimy; prześladują nas, my znosimy; złorzeczą nam, my się modlimy
 4.   Mt 5: 11–12   Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie
 5.   Łk 6: 27–28   Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą
 6.   Mt 5: 44–45   Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie
 7.   1J 4: 8   Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością

Postępowanie sprzeczne z cechami charakteru Boga wywołuje Boży gniew i naraża nas na zgubne konsekwencje. Mówi o tym podobieństwo o dwóch dłużnikach [Mt 18: 23–35]. Jeśli postępowanie takie staje się wśród ludu Bożego powszechne, zamyka niebo. Konieczne jest wtedy opamiętanie i radykalna zmiana życia [patrz Iz 58: 1–12]. Jeśli to nastąpi, Bóg ponownie wylewa obfitość błogosławieństw, które są zdumiewające.

 1.   Mt 18: 32–35   Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom , żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu
 2.   Iz 58: 6   Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo
 3.   Iz 58: 9–10   Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie… wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe
 4.   Iz 58: 11   I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają
 5.   Iz 58: 12   Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać
 6.   Iz 58: 14   Wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a Ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi.